informacja-dodatkowa-przystan-2009

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
P R Z Y S T A Ń
96-503 SOCHACZEW, ul. Młynarska 4, tel. /046/ 86-33-666, tel. 0606-38-93-94
Konto bankowe: PKO SA I/O Sochaczew 06 1240 1822 1111 0000 0720 4304
http://www.stowarzyszenieprzystan.free.ngo.pl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dodatkowa dotycząca bilansu
SPOP „Przystań” w Sochaczewie
za okres sprawozdawczy 2008 r.

1. Informacja o aktywach i pasywach w bilansie.

Stowarzyszenie nie posiada kapitału, nie posiada też majątku w postaci grun-tów i inwestycji.
Stowarzyszenie nie korzystało z kredytu bankowego, nie udzielało też porę-czeń ani gwarancji.
Za okres sprawozdawczy 2008 roku aktywa i pasywa zamykają się kwotą 15.337,62 zł oraz wynikiem dodatnim 15.337,62 zł.

2. Informacja o przychodach Stowarzyszenia.

Przychody za okres sprawozdawczy zamykają się kwotą 106.349,51 zł
w tym:
– z tytułu dotacji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie – 24.378,00 zł
– z tytułu dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 38.339,82 zł
– z tytułu odsetek bankowych – 0,41 zł
– z tytułu darowizn – 5.700,00zł
– z tytułu wpłat osób fizycznych – 32.901,40zł
– z tytułu zbiórek publicznych – 1.574,50 zł
– dodatni wynik z lat ubiegłych – 3.321,38 zł
– pozostałe przychody operacyjne – 134,00 zł

3. Informacja o kosztach Stowarzyszenia:

Koszty za okres sprawozdawczy zamykają się kwotą 91.011,89 zł
w tym:
– z tytułu opłaty czynszowej za lokal świetlicy – 7.320,00 zł
– z tytułu wynagrodzeń pracowników z narzutami – 36.041,25 zł
– z tytułu umowy – zlecenia – 16.100,00 zł
– z tytułu kosztów poniesionych na świetlicy – 14.425,21 zł
– z tytułu opłat i prowizji bankowych – 402,00 zł
– z tytułu wyjazdów – biwaki – 2.851,00 zł
– z tytułu wyjazdu wakacyjnego – 13.860,00 zł
– z tytułu pozostałych kosztów operacyj. i finansow. – 12,43 zł

4. Informacja o zatrudnieniu.
Na dzień 31.12.2008 roku Stowarzyszenie zatrudniało dwóch pracowników na ½ etatu.

Sochaczew, 9 marca 2009r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU l RACHUNKU ZYSKÓW l STRAT
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „PRZYSTAŃ”
z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Młynarskiej 4. za 2009r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
l. Informacje wstępne
Powstanie i działalność stowarzyszenia
Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”
Adres: 96-503 Sochaczew , ul. Młynarska 4
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.04.2002 r. pod numerem 0000103973. Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 016126349. Działalność podstawowa ujęta jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 9499Z; działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
Krzysztof Korotkich – prezes
Grażyna Ciechomska – wiceprezes
Sylwia Gut – sekretarz
Janina Grzegorowska – skarbnik
Małgorzata Sylwestrzak – członek zarządu
Ewa Repsz-Korotkich – członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Justyna Błach – przewodnicząca
Maria Cieślak – członek komisji
Dagmara Witte -Kubik – członek komisji

Cele statutowe Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu m.in. poprzez:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom;
2. świadczenie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej;
3. inicjowanie budowy oraz prowadzenie i zarządzanie obiektami:
a) detoksykacyjnymi,
b) readaptacyjnymi,
c) resocjalizacyjnymi,
d) hospicyjnymi,
e) opiekuńczo-wychowawczymi,
f) terapeutycznymi,
g) rehabilitacyjnymi,
h) i innymi obiektami służącym realizacji celów statutowych;
4. udzielanie wsparcia umożliwiającego wejście w samodzielne życie poprzez pomoc w adaptacji;
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych;
6. tworzenie warunków do powstawania środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych celami Stowarzyszenia;
7. prowadzenie i finansowanie szkoleń;
8. tworzenie programów i projektów służących realizacji celów Stowarzyszenia;
9. włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności Stowarzyszenia.

Prezentacja sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Młynarskiej 4. zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2009 r. a kończący się 31 grudnia 2009 roku.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
2. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe spółki składa się z następujących elementów:
• bilansu.
• rachunku zysków i strat.
• informacji dodatkowej.

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane finansowe za ubiegły rok obrotowy. Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, których częścią są również załączniki objaśniające do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Stosowane metody i zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Stowarzyszenie sporządzała rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmował wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

3.1. Rachunek zysków i strat
3.1.1. Przychody
Przychody obejmowały przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym , nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy oraz przychody finansowe.
3.1.2. Koszty
Koszty obejmowały koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty finansowe.
3.2. Bilans

3.2.1. Środki pieniężne
Środki pieniężne krajowe wykazano w wartości nominalnej.
3.2.2. Fundusze własne
Fundusze własne wykazano wg. stanu na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
3.2.3. Zobowiązania
Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
3.2.4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Wycena aktywów i pasywów , ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego umożliwia porównanie z innymi latami obrotowymi.

Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie Bilansu Zarząd

Sochaczew, dnia 29.03.2010 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: