Sprawozdanie merytoryczne 2009r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA „PRZYSTAŃ” ZA ROK 2009

1 Informacje ogólne

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”
Adres: Sochaczew 96-503 ul. Młynarska 4
Telefon: 691425525 lub 692949323
e-mail: poczta@stowarzyszenieprzystan.free.ngo.pl
Strona internetowa: http://www.stowarzyszenieprzystan.free.ngo.pl
Nazwa Banku, siedziba: Bank PEKAO SA
I/O Sochaczew
Numer konta: 06124018221111000007204304
Data i numer rejestru KRS: sierpień 2004 r., Nr KRS 0000103973
Numer REGON: 016126349
Numer NIP: 8371548067

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes, Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.
Skład członków Zarządu Stowarzyszenia „Przystań” wg KRS wybranego przez Walne Zgromadzenie z dnia 23.10.2007 r:
Krzysztof Korotkich – prezes
Grażyna Ciechomska – wiceprezes
Sylwia Gut – sekretarz
Janina Grzegorowska – skarbnik
Małgorzata Sylwestrzak – członek zarządu
Ewa Repsz-Korotkich – członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Justyna Błach – przewodnicząca
Maria Cieślak – członek komisji
Dagmara Witte -Kubik – członek komisji

2. Cele statutowe Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu m.in. poprzez:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom;
2. świadczenie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej;
3. inicjowanie budowy oraz prowadzenie i zarządzanie obiektami:
a) detoksykacyjnymi,
b) readaptacyjnymi,
c) resocjalizacyjnymi,
d) hospicyjnymi,
e) opiekuńczo-wychowawczymi,
f) terapeutycznymi,
g) rehabilitacyjnymi,
h) i innymi obiektami służącym realizacji celów statutowych;
4. udzielanie wsparcia umożliwiającego wejście w samodzielne życie poprzez pomoc w adaptacji;
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych;
6. tworzenie warunków do powstawania środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych celami Stowarzyszenia;
7. prowadzenie i finansowanie szkoleń;
8. tworzenie programów i projektów służących realizacji celów Stowarzyszenia;
9. włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności Stowarzyszenia.

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia należy:
1. organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności jednego z członków rodziny, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną;
2. organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego;
3. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej;
4. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;
5. inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom;
6. profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych;
7. leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych;
8. realizowanie zadań w zakresie pożytku publicznego i społecznie użytecznych;
9. tworzenie centrów integracji społecznej;
10. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
11. organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń;
12. współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, stosowanie innych środków informacji;
13. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, w tym krajowymi i zagranicznymi zaangażowanymi w pomoc osobom objętym celami statutowymi Stowarzyszenia;
14. działalność wydawnicza, pozyskiwanie funduszy z dotacji i darowizn i inne;
15. organizowanie miejsc pracy i pośrednictwo w znalezieniu miejsc pracy służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
16. korzystanie z pomocy świadczonej przez osoby fizyczne i prawne w kraju i zagranicą;
17. prowadzenie działalności gospodarczej, z której całkowity dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych;
18. prowadzenie działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Wykaz pracowników ze wskazaniem stanowisk Stowarzyszenia „Przystań” na dzień
31.12.2009r. – osoby – etaty:

Świetlica Socjoterapeutyczna „Kleks”:
– kierownik (nie pobierający wynagrodzenia)
– wychowawca/pedagog 1 osoba (1/2 etatu)
– wychowawca/psycholog 1 osoba (1/2 etatu)

4. Dane o działalności zleconej Stowarzyszenia przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi zlecone, państwowe zadania, zlecone i zamówienia
publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności

L.p. Donator Projekt/Program Realizacja w formie zadań Stowarzyszenia Kwota zł
1. Gmina Miasta Sochaczew Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kleks” 8910,00
2. Gmina Miasta Sochaczew Wsparcie działalności świetlic środowiskowych, obejmujących swoją opieką dzieci i młodzież
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kleks” 23000,00
3. Gmina Miasta Sochaczew Organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w okresie wakacji
Organizowanie wyjazdu letniego do Koszelówki 2250,00
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego „Wspieranie programów profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i nauczycieli – GLADIATOR”, Inne zadania statutowe realizowane przez Stowarzyszenie
12450,00
5. Samorząd Województwa Mazowieckiego „Wspieranie i organizacja programów zapobiegających przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej – SYSTEM OPARCIA SPOŁECZNEGO – SOS”, Inne zadania statutowe realizowane przez Stowarzyszenie
10000,00
RAZEM 56610,00

Dodatkowo realizacja I części projektu na zadanie z Centrum Wolontariatu i Firmy PTC „Podziel się swoją pasją” – 6000,00 zł.

5. Informacja o formach realizowanych zadań przez Stowarzyszenie:
• Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS”
• Działalność Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego
• Wyjazd wakacyjny
• Dodatkowe programy

Świetlica Socjoterapeutyczna „Kleks” (MOK ul. Chopina 101 96-503 Sochaczew).
Prowadzi ona działalność profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci z Sochaczewa. Głównym celem jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki, jest placówką wsparcia dziennego. Do świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 15 lat z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mające trudności w nauce, wychowujące się w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych.
Dzieci uczęszczają do ośrodka w ciągu całego roku kalendarzowego oprócz sobót, niedziel i świąt co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach popołudniowych.
W czasie ferii zimowych świetlica organizuje zimowiska, a w czasie wakacji kolonie terapeutyczne.
Świetlica stawia sobie następujące zadania:
1) oddziaływanie na rodzinę podopiecznego w celu podtrzymania lub odbudowania pozytywnych więzi emocjonalnych z dzieckiem;
2) naukę odpowiedzialności za własne postępowanie;
3) wdrażanie do samodzielności w życiu rodzinnym i społecznym;
4) zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
5) uzupełnianie braków w nauce szkolnej,
6) kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy;
7) wdrażanie do uczciwego życia, przestrzegania zasad współżycia społecznego;
8) wyrabianie poczucia obowiązkowości i dyscypliny;
9) podnoszenie poziomu kultury osobistej;
10) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
11) pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rodzinnych;
12) organizowanie czasu wolnego.
Realizowaniu zadań służy poczucie bezpieczeństwa, a także atmosfera przyjaźni i zaufania.
Świetlica prowadzi następujące rodzaje zajęć:
1. Gry i zabawy towarzyskie – wdrażające do kulturalnego obcowania w zespole:
– zabawy umysłowe,
– gry i zabawy ruchowe,
– zabawy towarzyskie na imprezach kulturalnych itp.,
– konkursy.
2. Zajęcia artystyczne:
– gry i zabawy dramatyczne,
– prowadzenie dwóch grup teatralnych
– inscenizacje okolicznościowe,
– zajęcia plastyczne.
3. Samokształcenie:
– odrabianie lekcji,
– wyrównywanie zaległości szkolnych,
– pogadanki.
4. Program profilaktyczno-wychowawczy.

Głównym celem programu było nabycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez wykorzystywania zachowań agresywnych.
Cele szczegółowe:
1. Uczenie współdziałania w grupie, integracja.
2. Nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.
3. Zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z byciem w rodzinie alkoholowej, a także z różnymi problemami np. szkolnymi.
4. Uczenie się pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie.
5. Uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć.
6. Rozwijanie zdolności do empatycznego odczuwania i konstruktywnego odreagowanie emocji.
7. Tworzenie sytuacji wzmacniających poczucie własnej wartości.
8. Nabywanie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, odkrywanie siebie.
9. Rozwijanie umiejętności komunikowania się.
10. Rozpoznawanie swoich mocnych stron i umiejętności.
11. Tworzenie sytuacji wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, zaufania.
12. Zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych i
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
13.Wypracowanie metod radzenia sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami w sposób
nie agresywny.
14. Dostarczenie wiedzy na temat zachowań agresywnych i reakcji ludzi w danej
sytuacji.
15. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności budowania prawidłowych relacji w rodzinie.
16. Nauka asertywności.
Terminy realizacji zadań:
1) od stycznia do sierpnia:

– organizacja ferii zimowych,
– zajęcia plastyczne,
– zabawy umysłowe,
– zabawy sprawnościowe,
– gry i zabawy poprawiające nastrój,
– zabawy w świecie teatru,
– zabawy z kostkami do gry,
– zajęcia z Animatorami,
– gry na komputerze,
– konkursy,
– Bal Maskowy,
– Dyskoteka Walentynkowa,
– oglądanie filmów animowanych,
– uroczysty wielkanocny
podwieczorek,
– zajęcia relaksacyjne,
– rozwijanie kompetencji społecznych,
– zajęcia taneczne,
– gry terenowe,
– organizacja programu artystycznego, pt. „Stare, nowe, najnowsze” z okazji Dnia Matki
– organizacja Dnia Dziecka,
– dyskoteki,
– skoki na trampolinie ,
– zawody sportowe.

2) w lipcu i w sierpniu:
– gry na komputerze, – skoki na trampolinie
– gra w bilarda , – basen,
– gry i zabawy sprawnościowe, – zajęcia teatralne,
– wycieczki rowerowe, – zajęcia plastyczne,
– zabawy umysłowe, – ogniska
– dyskoteki – wycieczka do Fabryki Mars.
– od 23.08 do 28.08.2009 r. wyjazd wakacyjny do Koszelówki,
3) od września do grudnia:

– nabór dzieci,
– integracja grupy,
– odwiedzanie dzieci w domach,
– praca z rodzicami,
– wywiady środowiskowe,
– rozmowy indywidualne,
– gry i zabawy zręcznościowe,
– zajęcia plastyczne,
– nauka gry w bilarda,
– gra na bębnach,
– spacery i zabawy w lesie,
– Tydzień bez Maski,
– zabawy umysłowe,
– zabawy drużynowe,
– konkursy,
– wystawienie 4 przedstawień profilaktycznych,
– organizacja wystawy „Podziel się swoją pasją”,
– wycieczka do teatru „Lalka”,
– zabawy twórcze,
– zajęcia sportowe,
– zajęcia teatralne,
– pisanie dyktand,
– odrabianie lekcji i wyrównywanie
zaległości szkolnych,
– Mikołajki,
– Zabawa Andrzejkowa,
– przygotowanie programu wigilijnego,
– świąteczne porządki,
– Uroczyste Spotkanie Wigilijne,
– wystawienie przedstawienia
pt.:„Błękitny prezent”.

Cele świetlicy były realizowane poprzez:

1. Pomoc żywnościową, organizowanie odzieży, zabawek oraz artykułów gospodarstwa domowego i mebli wszystkim naszym podopiecznym.
2. Przygotowanie indywidualnych, rodzinnych i dwóch grupowych planów pracy.
3. Prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami w ramach, których odbywały się: warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia z zakresu technik antystresowych, warsztaty z komunikacji, świadomości wartości, rozwój kompetencji społecznych, radzenie sobie z agresją itp.
4. Spotkania społecznościowe dzieci raz w tygodniu.
5. Prowadzenie z dziećmi zajęć sportowych, ogólnorozwojowych i zajęć profilaktycznych. Rozwój zainteresowań, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów a także poszukiwanie i osiąganie celów w życiu.
6. Stworzenie dwóch grup teatralnych. W efekcie wystawienie czterech profilaktycznych przedstawień lalkowych.
7. Zajęcia na świetlicy, które odbywały się zgodnie z planem pracy. Były to m.in.: zajęcia plastyczne, muzyczne, twórcze, teatralne, budowa lalki, gry na bębnach. Byliśmy na wycieczce w Fabryce czekolady „Mars”, a także na przedstawieniu teatralnym w teatrze „Lalka” w Warszawie. W okresie ferii zimowych odbywało się wiele zajęć na świeżym powietrzu, zabaw tanecznych, maratonów filmowych oraz konkursów.
8. Przygotowywanie i obchodzenie świąt i uroczystości, m.in.: Dnia Matki, Dnia Dziecka, Świąt Wielkanocnych, Tygodnia bez Maski, Świąt Bożego Narodzenia itp.
9. Zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego na 6 dni do Koszelówki, do Ośrodka „Magdalenka”, dla 14 podopiecznych.
10. Pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych.
11. Rozwijanie kompetencji społecznych podopiecznych i Animatorów, tj. umiejętności komunikacyjnych, asertywności, empatii, umiejętności wyrażania siebie, zdolności do współpracy z innymi, itp.
12. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku.

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny (MOK ul. Chopina 101 96-503 Sochaczew).

PIK w sprawie porad funkcjonował 2 dni w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 15.00 do 18.00.

Cele PIK-u to:
• Niesienie pomocy osobom doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdujących się w sytuacjach kryzysu, mających problemy z alkoholem bądź z narkotykami.
• Praca z grupą „Młodzieżowych Animatorów Zdrowego Stylu Życia”.
• Praca z podopiecznymi „Kleksa” i ich rodzicami.
• Rozwijanie i utrzymywanie współpracy z pracownikami socjalnymi, pedagogami, kuratorami sądowymi i innymi osobami, organizacjami i instytucjami pomocowymi.
• Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne i rodzinne. Prowadzenie działalności mającej na celu lepsze zrozumienie istoty zjawiska przemocy domowej. Stworzenie oparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
• Współpraca z rodzinami (osobami) z problemem alkoholowym, lub narkotykowym wśród których często spotykamy się z problemem przemocy domowej. Motywowanie do uczestnictwa w grupach AA. i terapii odwykowej.
• Prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi — pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami w nauce, z uzależnieniami.
• Prowadzenie mediacji rodzinnych w sytuacji braku możliwości porozumienia się członków rodziny — tworzenie grup samopomocy.
• Kierowanie spraw do sądu o wydanie zarządzeń w sprawach małoletnich dzieci w przypadku stwierdzonych zaniedbań i braku możliwości zmiany postawy rodziców.
• Doprowadzenie do usamodzielnienia ofiar przemocy.
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
• Uaktywnianie potencjału „pozytywnej młodzieży” i ich rodzin.

Formy pracy:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny funkcjonował przez 11 miesięcy. Łącznie wypracowanych zostało 285 godzin dyżurów. W trakcie działania PIK-u udzielaliśmy informacji i wsparcia mieszkańcom dzielnicy Chodaków, a także miasta Sochaczew i okolic. Konsultacje dotyczyły poradnictwa dla rodziców i młodzieży w zakresie uzależnień: od narkotyków i alkoholu, motywowania do leczenia, pomocy w poszukiwaniu ośrodka terapeutycznego, wsparcia dla osób współuzależnionych, przemocy domowej i rówieśniczej, rozwiązywania problemów wychowawczych, problemów małżeńskich, rozwodów i alimentów, uzyskania zasiłków, kłopotów finansowych, zadłużenia, problemów z rówieśnikami, braku pracy, samotności i biedy, pomocy rzeczowej.
W ramach PIK-u raz w tygodniu odbywały się 2 godzinne spotkania z Młodzieżową Grupą Animatorów.
Raz w tygodniu odbywały się spotkania 1 godzinne w dwóch grupach wychowanków,1 godzinne spotkania z rodzicami wychowanków, prowadzona była również 3 godzinna indywidualną pracę z wychowankami, a także 3 godzinna indywidualna praca w rodzinach.
2 godziny przeznaczone były na spotkania z pedagogami, kuratorami i pracownikami socjalnymi.

Rezultaty działań:

Dzięki podejmowanym przez placówkę działaniom nastąpiło i następuje
systematycznie:
– wzmocnienie rodziny w wypełnianiu funkcji oraz wyposażenie w umiejętności radzenia sobie w byciu rodzicem i zdrowym dorosłym,
– zaspokojenie potrzeb podstawowych, bezpieczeństwa, samo rozwoju,
– wdrożenie do systematyczności w pracy nad sobą, w tym edukacji
– nauczenie korzystania w odpowiedzialny sposób z pomocy specjalistów,
– przygotowanie do samodzielnego planowania zadań w rodzinie
– wzrost świadomości młodych ludzi na temat ich uczuć- bycia i współpracy w grupie
– wzrost liczby młodych osób zachowujących abstynencję
– podopieczni zostawali wyposażeni w konstruktywne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach samodzielnego podejmowania trudnych decyzji w życiu
– poszerzone zostały umiejętności społeczne ułatwiające funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej, dające możliwość samostanowienia i zaspokajania potrzeb
– nastąpiło dowartościowanie dzieci i młodzieży, rodziców
– rozpoczął się proces samorealizacji – odpowiedzialności za własne zachowania
– wykształcił się właściwy stosunek do nauki i pracy

Uczestnicy:
1) Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze obejmują dzieci i młodzież aktualnie przebywające w placówce, a w miarę potrzeb również byłych wychowanków.
2) Liczebność dzieci w grupach wychowawczych Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS” wynosi od 15 do 21 osób.
3) Opieką objętych jest 20 rodzin.

Podopieczni placówki to głównie dzieci z dzielnicy Chodaków, są to :
• dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych; wieloproblemowych
• dzieci i młodzież uciekająca się do agresji
• dzieci i młodzież z problemem drugoroczności;
• dzieci i młodzież będąca często ofiarami przemocy na skutek patologizacji funkcjonowania rodziny;
• dorastające dzieci alkoholików, młodzież zagubiona w świecie dorosłych o niejasnych normach i wartościach, szukająca wsparcia psychicznego, moralnego oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, dokonywaniu właściwych wyborów wartości, stylu życia.
Rodziny podopiecznych placówki to przede wszystkim:
• rodziny wieloproblemowe, głównie z problemem alkoholowym;
• niepełne;
• dotknięte bezrobociem, ubogie;
• niewydolne wychowawczo;
• wymagające pomocy materialnej, socjalno-bytowej, jak również psychologicznej i terapeutycznej;
• uzależnione od pomocy;
• głęboko dysfunkcyjne (z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, wynikającej z nieporadności życiowej, uzależnienia, wyuczonej bezradności)

Kadra:
Kadrę Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS” stanowią:

• Kierownik (nie pobierający wynagrodzenia);
• Pedagog-wychowawca;
• Psycholog pracujący z dziećmi i rodzicami;
• Wolontariusze.

Wyjazd wakacyjny

Celem wyjazdu było stworzenie dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu możliwości czynnego i radosnego wypoczynku poza miejscem zamieszkania, połączonego ze:
– zmianą klimatu
– poprawieniem kondycji psychofizycznej
– odreagowaniem napięć i emocji
– dostarczeniem wiedzy na temat istoty uzależnień
– rozwojem własnych możliwości, umiejętności i zainteresowań
– rozwojem umiejętności prospołecznych
– promowaniem form aktywnego spędzania wolnego czasu

Termin wyjazdu letniego to: 23.08.- 28.08.2009r. – udział w nim brała niestety tylko 14 naszych podopiecznych.
Biwak odbył się w Pensjonacie Wypoczynkowym „Magdalenka” we wsi Koszelówka, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Łąck. Wieś ta leży nad mającym ok. 250 ha jeziorem Zdworskim
W ramach wyjazdu przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjno-korekcyjne w formie warsztatów. Tematyka tych zajęć dotyczyła: prawd i mitów o alkoholu, używania i nadużywania alkoholu oraz konsekwencje z tym związane, odszukiwania pozytywnych i atrakcyjnych celów w życiu, pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości, rozwijania umiejętności asertywnych.
Prowadzone były, również zajęcia rekreacyjno-sportowe, tj. zajęcia plastyczne, zabawy pobudzające wyobraźnię, zdolności twórcze i zainteresowania, zabawy sportowo – rekreacyjne na plaży, w wodzie i lesie, gry terenowe, zabawy integracyjne.
W trakcie biwaku odbyły się również warsztaty teatralne, w ramach których dzieci przygotowywały dwa przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej.

Efekty pracy:
Praca z dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdu wakacyjnego przyniosła efekty w postaci:
– ugruntowania postaw prozdrowotnych
– zmniejszenia napięć i niepokojów związanych z byciem w rodzinie alkoholowej
– poprawy sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży
– zwiększenia poziomu samoakceptacji
– wzrostu umiejętności integracyjnych, współpracy i funkcjonowania w zespole
– rozwoju zainteresowań
– zregenerowaniu sił po okresie nauki szkolnej

Dodatkowo realizowane działania.

1. „Wspieranie programów profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i nauczycieli – GLADIATOR”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. To program przeciwdziałający narkomanii, polegający na przeprowadzeniu zajęć profilaktycznych i zaktywizowaniu młodzieży i zintegrowaniu środowiska lokalnego. W ramach tego programu zorganizowaliśmy „Tydzień Bez Maski” – była to seria happeningów na terenie Chodakowa, mająca na celu wzbudzenie refleksji, uśmiechu, życzliwości i zbliżenie się ludzi; a także wystawiliśmy przedstawienia lalkowe o tematyce profilaktycznej.
2. „Wspieranie i organizacja programów zapobiegających przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej – SYSTEM OPARCIA SPOŁECZNEGO – SOS”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Program ten kierowaliśmy do młodzieży i rodziców. W szkołach na terenie Chodakowa prowadziliśmy zajęcia psychoprofilaktyczne. A na terenie naszej świetlicy zorganizowaliśmy cykl otwartych spotkań dla rodziców.
3. „Podziel się swoją pasją”- projekt zorganizowany przez Centrum Wolontariatu i Firmę PTC. W ramach I części projektu 7 organizacji, przygotowało po 15 przedmiotów na aukcję. Nasze przedmioty, którymi były lalki i obrazy malowane przez naszych podopiecznych, uzyskały prawie 50% całej zebranej kwoty. Przed aukcją, na bazie tych obrazów i lalek udało nam się zorganizować wystawę w MOK w Chodakowie, którą obejrzało wiele postronnych osób. Dzięki temu nasi podopieczni mogli zaistnieć w środowisku lokalnym. W realizacji tej części projektu brali udział nasi podopieczni, animatorzy, wolontariusze, a także pracownicy świetlicy:
Za pozyskane środki z licytacji od lutego do czerwca 2010 roku, będziemy realizowali drugą część projektu.

sporządził zatwierdził

Sochaczew, dn. 08.01. 2010 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: