SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA „PRZYSTAŃ” ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA „PRZYSTAŃ” ZA ROK 2010

1 Informacje ogólne

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”
Adres: Sochaczew 96-503 ul. Młynarska 4
Telefon: 691425525 lub 692949323
e-mail: poczta@stowarzyszenieprzystan.free.ngo.pl
Strona internetowa: http://www.stowarzyszenieprzystan.free.ngo.pl
http://www.swietlica-kleks.org
Bank PEKAO SA I/O Sochaczew, ul. 1 Maja 19, 96-500 Sochaczew
Numer konta: 06124018221111000007204304
Pełna nazwa organu
rejestrowego: Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Data i numer rejestru KRS: 13.08.2004 r., Nr KRS 0000103973
Numer REGON: 016126349
Numer NIP: 8371548067

Zarząd Stowarzyszenia:
W tym roku zmienił się skład członków Zarządu Stowarzyszenia „Przystań” wg KRS wybranego przez Walne Zgromadzenie z dnia 17.04.2010 r.:

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania Funkcja
Krzysztof Korotkich ul. Chodkiewiczów 7,
16-040 Gródek prezes

Marcin Kubiak ul.Jagiellońska 21,
96-500 Sochaczew wiceprezes
Sylwia Gut
Topołowa 10, 96-515 Teresin wiceprezes
Dariusz Cichy
Śladów 63, 05-088 Brochów skarbnik
Lidia Dąbrowska ul. Gawłowska 169,
96-500 Sochaczew sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Monika Sidor- przewodnicząca
Justyna Błach – członek komisji
Jadwiga Flis – członek komisji
Janusz Kubik – członek komisji

Prezes, Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.

2. Cele statutowe Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu m.in. poprzez:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom;
2. świadczenie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej;
3. inicjowanie budowy oraz prowadzenie i zarządzanie obiektami:
a) detoksykacyjnymi,
b) readaptacyjnymi,
c) resocjalizacyjnymi,
d) hospicyjnymi,
e) opiekuńczo-wychowawczymi,
f) terapeutycznymi,
g) rehabilitacyjnymi,
h) i innymi obiektami służącym realizacji celów statutowych;
4. udzielanie wsparcia umożliwiającego wejście w samodzielne życie poprzez pomoc w adaptacji;
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych;
6. tworzenie warunków do powstawania środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych celami Stowarzyszenia;
7. prowadzenie i finansowanie szkoleń;
8. tworzenie programów i projektów służących realizacji celów Stowarzyszenia;
9. włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia realizowane są między innymi poprzez:
1. organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności jednego z członków rodziny, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną;
2. organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego;
3. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej;
4. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;
5. inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom;
6. profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych;
7. leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych;
8. realizowanie zadań w zakresie pożytku publicznego i społecznie użytecznych;
9. tworzenie centrów integracji społecznej;
10. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
11. organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń;
12. współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, stosowanie innych środków informacji;
13. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, w tym krajowymi i zagranicznymi zaangażowanymi w pomoc osobom objętym celami statutowymi Stowarzyszenia;
14. działalność wydawnicza, pozyskiwanie funduszy z dotacji i darowizn i inne;
15. organizowanie miejsc pracy i pośrednictwo w znalezieniu miejsc pracy służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
16. korzystanie z pomocy świadczonej przez osoby fizyczne i prawne w kraju i zagranicą;
17. prowadzenie działalności gospodarczej, z której całkowity dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych;
18. prowadzenie działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.
Nie dotyczy.

4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

Z dnia Treść uchwały
Uchwała Nr 1 27.03.2010 r. Zarząd:
– przyjął i zatwierdził bilans i rachunek
zysków za 2009r.
– przyznał 5000zł na wyjazd wakacyjny dzieci, w
przypadku braku funduszy.
– ustalił termin Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2 17.04.2010 r. Walne Zgromadzenie, na którym:
– przyjęto rezygnację członków Zarządu
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
– wybrano nowy Zarząd
– wprowadzono nowe zmiany w dotychczasowym
Statucie Stowarzyszenia

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów
Przychody ogółem: 276 813,98
w tym:
a) Przychody z działalności statutowej
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 251 326,87
 dotacje 220 286,00
 darowizny pieniężne 3 850,00
 zbiórki publiczne 280,00
 darowizn usług 2 204,47
 1% na organ. poż. publicz. 24 552,40
 z tytułu składek członkowskich 154,00
b) Pozostałe przychody 25 485,62
 dodatni wynik z lat poprzednich 25 485,62
c) Przychody finansowe 1,49
 uzyskane odsetki bankowe 1,49

6. Informacje o poniesionych kosztach
Koszty ogółem: 275 167,40
w tym:
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
 Zużycie materiałów i energii 49 031,94
 Usługi obce 58 518,72
 Wynagrodzenia (um. o pracę i um. zlecenie) 141 904,46
 Podatki i opłaty 250,00
 Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników 23 632,28
 Pozostałe koszty 230,00
 Amortyzacja 0,00
Koszty administracyjne
 Usługi księgowe 1600,00
Koszty finansowe 0,00

7. Wykaz pracowników ze wskazaniem stanowisk Stowarzyszenia „Przystań” na dzień
31.12.2010r. – osoby – etaty:

Pracownicy obsługujący placówkę i zadania realizowane przez Stowarzyszenie:
• księgowość 1 osoba
• Świetlica Socjoterapeutyczna „Kleks”:
– kierownik (nie pobierający wynagrodzenia)
– wychowawca/pedagog 1 osoba (1/2 etatu)
– wychowawca/psycholog 1 osoba (1/2 etatu)

8. Inne dane:

a) Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych:
Wynagrodzenia:
– Wynagrodzenia brutto: 33 350,00 (bez ZUS pracodawcy),
b) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach członkom Zarządu i innym organom Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalność gospodarczą.
Nie dotyczy
c) informacja o wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń:
Umowy zlecenia: 108 554,46
d) informacja o udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczek pieniężnych:
Nie dotyczy
e) informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Nie dotyczy
f) informacja o wartości nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Nie dotyczy
g) informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:
Nie dotyczy
h) informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych o znacznej wartości:
Nie dotyczy
i) informacja o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia
Suma aktywów – 1646,58
Zobowiązania – 0,00

9. Dane o działalności zleconej Stowarzyszenia przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi zlecone, państwowe zadania, zlecone i zamówienia
publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności

L.p. Donator Projekt/Program Realizacja w formie zadań Stowarzyszenia Kwota zł
1. Gmina Miasta Sochaczew Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kleks” 10 000,00
2. Gmina Miasta Sochaczew Wsparcie działalności świetlic środowiskowych, obejmujących swoją opieką dzieci i młodzież
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kleks” 16 666,00
3. Gmina Miasta Sochaczew Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii „ Można inaczej”
Inne zadania statutowe realizowane przez Stowarzyszenie
7000,00
4. Gmina Miasta Sochaczew Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji Organizowanie wyjazdu letniego do Giżycka 5000,00
5. Samorząd Województwa Mazowieckiego Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
”Po prostu bądź sobą” Inne zadania statutowe realizowane przez Stowarzyszenie
18 000,00
6. Samorząd Województwa Mazowieckiego Wspieranie i realizacja programów przeciwdziałających przemocy w rodzinie. „System oparcia społecznego – SOS”
Inne zadania statutowe realizowane przez Stowarzyszenie
15 250,00
7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.„TU I TERAZ” Inne zadania statutowe realizowane przez Stowarzyszenie
127 370,00
8. Centrum Wolontariatu i Firma PTC – Grant „Podziel się swoją pasją” cz.II Inne zadania statutowe realizowane przez Stowarzyszenie
21000,00
RAZEM 220 286,00

Dodatkowo realizacja I części projektu zadania z Centrum Wolontariatu i Firmy PTC
„Podziel się swoją pasją” – 6000,00 zł.

10. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010 r. nie posiada zobowiązania podatkowego wobec Urzędu
Skarbowego. Do Urzędu Skarbowego składamy roczną deklarację CIT -8.

11. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Stowarzyszeniu w roku 2010.
a) W dniu 28.01.2010 r. z Gminy Miasta Sochaczew przeprowadzono kontrolę odnośnie
rozliczenia dotacji pod kątem legalności i gospodarności wykorzystania środków
finansowych przekazanych w ramach Umowy Nr SpG 3027/18/09 z dnia 02.02.2009r. oraz
rzetelności dokumentacji.
– nie stwierdzono nieprawidłowości.
b) W dniu 11.02.2010 r. z Gminy Miasta Sochaczew przeprowadzono kontrolę odnośnie
rozliczenia dotacji pod kątem legalności i gospodarności wykorzystania środków
finansowych przekazanych w ramach Umowy Nr SpG 8172/02/09 z dnia 23.01.2009 r.
oraz rzetelności dokumentacji.
– nie stwierdzono nieprawidłowości.
c) W dniu 10.06.2010 r. z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
przeprowadzono kontrolę odnośnie oceny stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej.
– nieprawidłowości nie stwierdzono.
d) W dniu 28.10.2010 r. z Gminy Miasta Sochaczew przeprowadzono kontrolę odnośnie
rozliczenia dotacji pod kątem legalności i gospodarności wykorzystania środków
finansowych przekazanych w ramach Umowy Nr SpG 3027/II-B6/10 z dnia 29.07.2010 r.
oraz rzetelności dokumentacji.
– nie stwierdzono nieprawidłowości.
e) W dniu 19.10.2010 r. z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeprowadzono
kontrolę, która obejmowała prawidłowość wykorzystanych środków dotacji przekazanych
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2010 na realizację zadania
publicznego „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów
młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla
dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.
– nie stwierdzono nieprawidłowości.
12. Informacja o formach realizowanych zadań przez Stowarzyszenie:
• Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS”
• Wyjazd wakacyjny
• Działalność Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego
• Zadania spoza Gminy Miasto Sochaczew

Świetlica Socjoterapeutyczna „Kleks” (MOK ul. Chopina 101 96-503 Sochaczew).
Prowadzi działalność profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci z Sochaczewa. Głównym celem jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki, jest placówką wsparcia dziennego. Do świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku od 8 do 16 lat z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mające trudności w nauce, wychowujące się w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych.
Dzieci uczęszczają do ośrodka w ciągu całego roku kalendarzowego oprócz sobót, niedziel i świąt, co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach popołudniowych.
W czasie ferii zimowych świetlica organizuje zimowiska, a w czasie wakacji kolonie terapeutyczne.
Świetlica stawia sobie następujące zadania:
1) oddziaływanie na rodzinę podopiecznego w celu podtrzymania lub odbudowania pozytywnych więzi emocjonalnych z dzieckiem;
2) naukę odpowiedzialności za własne postępowanie;
3) wdrażanie do samodzielności w życiu rodzinnym i społecznym;
4) zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
5) uzupełnianie braków w nauce szkolnej,
6) kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy;
7) wdrażanie do uczciwego życia, przestrzegania zasad współżycia społecznego;
8) wyrabianie poczucia obowiązkowości i dyscypliny;
9) podnoszenie poziomu kultury osobistej;
10) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
11) pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rodzinnych;
12) organizowanie czasu wolnego.
Realizowaniu zadań służy poczucie bezpieczeństwa, a także atmosfera przyjaźni i zaufania.
Świetlica prowadzi następujące rodzaje zajęć:
1. Gry i zabawy towarzyskie – wdrażające do kulturalnego obcowania w zespole:
– zabawy umysłowe, twórcze,
– gry i zabawy ruchowe,
– zabawy towarzyskie na imprezach kulturalnych itp.,
– konkursy.
2. Zajęcia artystyczne:
– gry i zabawy dramatyczne,
– prowadzenie dwóch grup teatralnych
– inscenizacje okolicznościowe,
– zajęcia plastyczne, itp.
3. Samokształcenie:
– odrabianie lekcji,
– wyrównywanie zaległości szkolnych,
– pogadanki.
4. Program profilaktyczno-wychowawczy.

W tym roku, ze względu na dużą rozbieżność wiekową naszych podopiecznych (8-16 lat) realizowane były dwa programy profilaktyczne dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych wychowanków. I program pn.: „Wyraź siebie” przeznaczony był dla dzieci od 8 do 12 roku życia. II program pn.: „To twoje życie” przeznaczony był dla młodzieży od 13 do 16 roku życia.
Podstawowe cele tych programów to zmiana patologicznych i dysfunkcyjnych wzorców zachowań oraz zminimalizowanie ich konsekwencji.
Cele szczegółowe:
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć,
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,
– kształtowanie umiejętności tolerancji, widzenia różnic i podobieństw między ludźmi,
– zwiększenie poczucia własnej wartości,
– kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
– kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć,
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
– kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

OGÓLNY PROGRAM ZAJĘĆ
I. Zajęcia integracyjne
II. Uczucia i myśli – zrozumieć siebie.
III. Budowanie poczucia własnej wartości

IV. Umiejętności społeczne
• Zasady dobrej komunikacji.
• Zasady funkcjonowania i współpracy w grupie.
• Jak rozwiązywać konflikty?.
• Jak zjednać sobie ludzi?
• Ja jestem OK, TY jesteś OK – asertywność.
• Stres
V. Edukacja z zakresu problemów alkoholowych.
VI. Zajęcia zamykające grupę.

Dodatkowe elementy dla grupy starszej:
I. „Czy nasze życie ma sens?”
II. Jak dbać o zdrowie?

Terminy realizacji zadań:
1. od stycznia do czerwca:

a. Zajęcia: edukacyjno – socjoterapeutyczne, profilaktyczne, relaksacyjne, ruchowe, z Animatorami, rozwijanie kompetencji społecznych;
b. Warsztaty: malarskie, z choreoterapii, teatralne, filmowe, bębniarskie.
c. Zabawy: umysłowe, sprawnościowe, gry i zabawy poprawiające nastrój,
zabawy w świecie teatru, z kostkami do gry, gry na komputerze, gry terenowe.
d. Organizowanie: Ferii zimowych, Zabawy Choinkowej, wycieczki do Firmy
PTC, Dnia Matki, Uroczystego Wielkanocnego Podwieczorka, Dnia Dziecka, wieczorów karaoke, i filmowych, konkursów z nagrodami, dyskotek, zawodów sportowych.
e. Działalność dwóch grup teatralnych: pisanie scenariuszy, próby, wystawienie przedstawień dla przedszkola i pobliskich szkół.
2. w lipcu i sierpniu:
a. Zajęcia: edukacyjno –socjoterapeutyczne, profilaktyczne, z technik dramowo-teatralnych, komputerowe, malarskie; zajęcia z animatorami
b. Zabawy: umysłowe, sprawnościowe, gry na komputerze, bilard i piłkarzyki, gry terenowe;
c. Organizowanie: wycieczek rowerowych, ognisk, dyskotek, wieczorów karaoke;
d. Dwutygodniowy obóz w Wiatrołuży (od 31.07 do 13.08.2010 r.);
e. Tygodniowy biwak w Giżycku (od 23.08. do 29.08.2010 r.).
3. od września do grudnia:
a. Sprawy organizacyjne: nabór dzieci, integracja grupy, odwiedzanie dzieci w
domach, wywiady środowiskowe, praca z rodzicami, rozmowy indywidualne,
odrabianie lekcji i wyrównywanie zaległości szkolnych;
b. Zajęcia: edukacyjno –socjoterapeutyczne, profilaktyczne, z technik dramowo-teatralnych, komputerowe, plastyczne, relaksacyjne, ruchowe, z Animatorami,
c. Warsztaty: malarskie, z choreoterapii, z techniki decoupage, fotograficzne;
d. Zabawy: zręcznościowe, spacery i zabawy w lesie, umysłowe, twórcze, drużynowe, gry na Wii, gry na komputerze, gra na bębnach;
e. Organizowanie: wyjazdu do stadniny koni, Tygodnia bez Maski, konkursów, wyjazdu Animatorów do Domu Dziecka w Giżycach, wystawy pod nazwą „W poszukiwaniu światła” w Miejskim Ośrodku Kultury z uroczystym wręczeniem nagród dla najbardziej zaangażowanych podczas otwarcia wystawy, 4 wycieczek do teatrów w Warszawie, kilku wyjść do kina, Zabawy Andrzejkowej, wieczorów karaoke, wieczoru poezji, wieczorów filmowych, Uroczystego Spotkania Wigilijnego z wystawieniem Jasełek i prezentami, Zabawy Choinkowej.
f. Działalność dwóch grup teatralnych: pisanie scenariuszy, próby, wystawienie przedstawień dla Domu Dziecka, rodziców i pobliskich szkół.

Cele świetlicy były realizowane poprzez:

1. Pomoc żywnościową, organizowanie odzieży, zabawek, zakup materiałów edukacyjnych i książek do szkoły, organizowanie artykułów gospodarstwa domowego i mebli.
2. Przygotowanie indywidualnych, rodzinnych i dwóch grupowych planów pracy.
3. Prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami w ramach, których odbywały się: warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia z zakresu technik antystresowych, warsztaty z komunikacji, świadomości wartości, rozwoju kompetencji społecznych, radzenia sobie z agresją i trudnymi uczuciami itp.
4. Spotkania społecznościowe dzieci raz w tygodniu.
5. Prowadzenie z dziećmi zajęć sportowych, ogólnorozwojowych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, relaksacyjnych, z choreoterapii. Rozwój zainteresowań, poprzez szereg zajęć typu: techniki dramowo-teatralne, zajęcia malarskie, fotograficzne, z techniki decoupage, komputerowe, warsztaty bębniarskie i teatralne. Rozwój umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów a także poszukiwanie i osiąganie celów w życiu. Przez cały rok dwie grupy teatralne intensywnie pracowały nad przedstawieniami teatralnymi. W efekcie wystawiliśmy sześć przedstawień. Zajęcia na świetlicy odbywały się zgodnie z planem pracy. Dodatkowo miały miejsce 4 wyjazdy do teatru, pięć wyjść do kina, wycieczki rowerowe, wycieczka do ERY, wyjazd do stadniny koni. Przygotowywaliśmy i obchodziliśmy święta i uroczystości, m.in.: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święta Wielkanocne, Tydzień bez Maski.
6. Organizacja dwóch wyjazdów wakacyjnych. Jeden 14 dniowy drugi 7 dniowy. Oba wyjazdy przyczyniły się do większej integracji grupy i do rozwinięcia umiejętności współodpowiedzialności, współpracy i współdziałania. Wypoczynek 14 dniowy miał miejsce na Pojezierzu Suwalskim w miejscowości Wiatrołuża. Podczas niego współpracował z nami zespół pana Tomasza Barszczewskiego – terapeuty uzależnień, oraz dwóch wolontariuszy. Drugi wyjazd był do Giżycka, do ośrodka sportów wodnych, podczas którego podopieczni uczyli się żeglować.
7. Pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych.
8. Rozwijanie kompetencji społecznych podopiecznych i Animatorów, tj. umiejętności komunikacyjnych, asertywności, empatii, umiejętności wyrażania siebie, zdolności do współpracy z innymi, itp.
9. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku.

Wyjazd wakacyjny
W bieżącym roku podopieczni świetlicy “Kleks” i Animatorzy wypoczywali dwukrotnie.
1. Pierwszy wyjazd miał miejsce w dniach od 31.07. do 13. 08.2010r. Trzydzieścioro młodych ludzi wraz z opiekunami czynnie odpoczywało, w gospodarstwie agroturystycznym we wsi Wiatrołuża na Pojezierzu Suwalskim. Wyjazd ten miał charakter obozu survivalowo – socjoterapeutycznego. W jego trakcie uczestnicy wzmacniali swoją kondycję fizyczną, zwiększali samoświadomość, rozwijali umiejętności współpracy i funkcjonowania w grupie, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, zdobywali wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych.

2. Drugi wyjazd miał miejsce w dniach 23.08. do 29.08.2010r. Dzięki połączonym środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego i z gminy Miasto Sochaczew oraz wkładem własnym, udało nam się zorganizować drugi bardzo atrakcyjny wyjazd dla 20 dzieci, do ośrodka sportów wodnych w Giżycku. Biwak odbył się w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa Turystyki Wodnej „ALMATUR”, jednym z najstarszych i największych ośrodków sportów wodnych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich; działającym od 1956 roku. W ramach pobytu dzięki wielkiej życzliwości właścicieli ośrodka „Almatur” mieliśmy do dyspozycji czterech instruktorów, którzy zapoznawali dzieci z teorią żeglarstwa, budową łódek, wiązaniem węzłów żeglarskich, a przede wszystkim uczyli pływania różnymi łódkami, m.in.: optymistkami, kajakami, dezetami, tangami i sasankami.

Efekty pracy.
Praca z dziećmi i młodzieżą podczas obu wyjazdów wakacyjnych przyniosła efekty w postaci:
– ugruntowania postaw prozdrowotnych
– zmniejszenia napięć i niepokojów związanych z byciem w rodzinie dysfunkcyjnej
– poprawy sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży
– odbudowy poczucia własnej wartości i wiary w siebie
– wzrostu umiejętności integracyjnych, współpracy i funkcjonowania w zespole
– rozwoju cech liderskich
– rozwoju zainteresowań
– lepszego poznania istoty uzależnień
– poznania różnych formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny (MOK ul. Chopina 101 96-503 Sochaczew).

PIK w sprawie porad funkcjonował 2 dni w tygodniu, we wtorki od 11.00 do 14.00 i czwartki od godziny 17.00 do 20.00.

Cele PIK-u to:
• Niesienie pomocy osobom doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdujących się w sytuacjach kryzysu, mających problemy z alkoholem bądź z narkotykami.
• Praca z grupą „Młodzieżowych Animatorów Zdrowego Stylu Życia”.
• Praca z podopiecznymi „Kleksa” i ich rodzicami.
• Rozwijanie i utrzymywanie współpracy z pracownikami socjalnymi, pedagogami, kuratorami sądowymi i innymi osobami, organizacjami i instytucjami pomocowymi.
• Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne i rodzinne. Prowadzenie działalności mającej na celu lepsze zrozumienie istoty zjawiska przemocy domowej. Stworzenie oparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
• Praca z rodzinami (osobami) z problemem alkoholowym, narkotykowym, z problemem przemocy domowej. Motywowanie do uczestnictwa w grupach AA. i terapii odwykowej.
• Prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi — pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami w nauce, z uzależnieniami.
• Prowadzenie mediacji rodzinnych w sytuacji braku możliwości porozumienia się członków rodziny — tworzenie grup samopomocy.
• Kierowanie spraw do sądu o wydanie zarządzeń w sprawach małoletnich dzieci w przypadku stwierdzonych zaniedbań i braku możliwości zmiany postawy rodziców.
• Doprowadzenie do usamodzielnienia ofiar przemocy.
• Nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
• Uaktywnianie potencjału dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Formy pracy:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny funkcjonował przez 11 miesięcy. Łącznie wypracowanych zostało 306 godzin dyżurów. W punkcie na zmianę dyżurowało dwóch pedagogów, psycholog i doradca zawodowy. W trakcie działania PIK-u udzielaliśmy informacji i wsparcia mieszkańcom dzielnicy Chodaków, a także miasta Sochaczew i okolic. Konsultacje dotyczyły poradnictwa dla rodziców i młodzieży w zakresie uzależnień: od narkotyków i alkoholu, motywowania do leczenia, pomocy w poszukiwaniu ośrodka terapeutycznego, wsparcia dla osób współuzależnionych, przemocy domowej i rówieśniczej, rozwiązywania problemów wychowawczych, problemów małżeńskich, rozwodów i alimentów, uzyskania zasiłków, kłopotów finansowych, zadłużenia, problemów z rówieśnikami, braku pracy, samotności i biedy, pomocy rzeczowej.
W ramach PIK-u raz w tygodniu miały miejsce:
– 2 godzinne spotkania z Młodzieżową Grupą Animatorów,
– 1 godzinne spotkania w dwóch grupach wychowanków,
– 1 godzinne spotkania z rodzicami wychowanków,
– indywidualne kontakty z wychowankami (w wymiarze 3 godzin),
– indywidualne kontakty w rodzinach (w wymiarze 3 godzin),
– spotkania z pedagogami, kuratorami i pracownikami socjalnymi (w wymiarze 2 godzin).

Rezultaty działań:
• zwiększenie zaspokojenia podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, przynależności, miłości i akceptacji,
• wzmocnienie procesu systematycznej pracy nad sobą samym, w tym także na polu edukacji,
• zwiększenie przygotowania do samodzielnego planowania i realizowania zadań w rodzinie,
• zmniejszenie natężenia dysfunkcji w rodzinach,
• wzrost świadomości młodych ludzi na temat ich uczuć, bycia i współpracy w grupie,
• wzrosła liczba młodych osób zachowujących abstynencję,
• podopieczni potrafią szukać konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz samodzielnie podejmować trudne decyzje życiowe,
• rozwój umiejętności społecznych ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie, społeczeństwie, grupie rówieśniczej
• wzrosła adekwatność poczucia własnej wartości dzieci, młodzieży i rodziców,
• rozpoczął się proces minimalizacji oddziaływania syndromu wyuczonej bezradności i postawy roszczeniowej,
• zwiększyła się odpowiedzialność za własne zachowania i podejmowane decyzje, za własne życie,
• nastąpił rozwój zainteresowań.

Uczestnicy:
Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze obejmowały dzieci i młodzież aktualnie przebywających w placówce, a także w miarę potrzeb i możliwości świetlicy, byłych wychowanków.
Liczebność dzieci w grupach wychowawczych Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS” wynosiła od 15 do 21 osób.
Opieką objętych było łącznie 28 rodzin, w tym 20 rodzin na stałe.
1) Młodzieżową Grupę Animatorów tworzyło 13 młodych ludzi.
2) Łącznie w tym roku z naszego wsparcia skorzystało 56 dzieci i młodzieży.
3) 26 rodziców uczestniczyło w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych

Podopieczni placówki to głównie dzieci z dzielnicy Chodaków, z rodzin:
• wieloproblemowych,
• z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
• niepełnych,
• dotkniętych bezrobociem,
• ubogich,
• uzależnionych od pomocy, roszczeniowych,
• z syndromem wyuczonej bezradności,
• depresyjnych,
• niewydolnych wychowawczo,
• skonfliktowanych wewnętrznie,
• wymagających pomocy materialnej, socjalno-bytowej, jak również psychologicznej i terapeutycznej.

Kadrę Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS” stanowili:
• Kierownik – wolontariusz;
• Pedagog-wychowawca;
• Psycholog pracujący z dziećmi i rodzicami;
• Sześcioro prężnie działających wolontariuszy.

Inne zadania zrealizowane w 2010 r.
1. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.- „Po prostu bądź sobą”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. To program przeciwdziałający niskiemu i chwiejnemu poczuciu własnej wartości wśród podopiecznych świetlicy. W ramach tego programu prowadzone były zajęcia edukacyjno-socjoterapeutyczne, techniki dramowo-teatralne, zajęcia komputerowe z prowadzenia strony internetowej, warsztaty z decoupage, a także wycieczki i biwak w Giżycku.
2. „Wspieranie i realizacja programów przeciwdziałających przemocy w rodzinie” – SYSTEM OPARCIA SPOŁECZNEGO – SOS”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Program ten kierowaliśmy do młodzieży i rodziców. W szkołach na terenie Chodakowa prowadziliśmy zajęcia psychoprofilaktyczne. A na terenie naszej świetlicy zorganizowaliśmy cykl otwartych spotkań i Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców.
3. „Tu i Teraz” program współfinansowany z Programu Operacyjnego „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To projekt psychoedukacyjno-profilaktyczny skierowany do rodziców, dzieci i młodzieży, obejmujący swoim zakresem:
– wyrównywanie szans edukacyjnych
– rozwój pasji i zainteresowań
– przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie 10 szkół w naszym powiecie
– przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i relaksacyjnych w Domu Dziecka w Giżycach
– poprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców
– pomoc rodzinom dysfunkcyjnym
– prowadzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego
– rozwój zainteresowań
– wsparcie aktywności Grupy Młodzieżowych Animatorów
– wakacyjny wypoczynek podopiecznych świetlicy „Kleks”.
W ramach tego projektu zakupiony został laptop, sprzęt oświetleniowy, materiały sceniczne, nagrody, materiały edukacyjne, przybory do choreoterapii, materace.
4. II część zeszłorocznego projektu „Podziel się swoją pasją”- zorganizowanego przez Centrum Wolontariatu i Firmę PTC sp.z o. o. W ramach projektu odbyło się wiele zajęć edukacyjnych dla podopiecznych świetlicy (m.in warsztaty malarskie, teatralne, filmowe, bębniarskie, itp). Zakupione zostały m.in.: materiały sceniczne, zestaw nagłaśniający, mikrofony, rzutnik, ekran, laptop, konsola Wii, bębny, perkusja i drobne instrumenty perkusyjne, sztalugi.
5. Po raz drugi wzięliśmy udział w projekcie „Podziel się swoją pasją”- organizowanego przez Centrum Wolontariatu i Firmę PTC sp.z o. o. W ramach I części projektu „Odnajdź swoje światło”, podobnie jak w ubiegłym roku kilka organizacji, przygotowało po 15 przedmiotów na aukcję. Nasi podopieczni przygotowali ręcznie malowane lampki. Za pozyskane środki z licytacji od lutego do czerwca 2011 roku, będziemy realizowali drugą część projektu.

Sporządził: Zatwierdził:

Sochaczew, dn.25.02.2011 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: