WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU l RACHUNKU ZYSKÓW l STRAT
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „PRZYSTAŃ”
z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Młynarskiej 4.
za 2010r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

l. Informacje wstępne
Powstanie i działalność stowarzyszenia
Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”
Adres: 96-503 Sochaczew, ul. Młynarska 4
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.04.2002 r. pod numerem 0000103973.
Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 016126349. Działalność podstawowa ujęta jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 9499Z; działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zarząd Stowarzyszenia:
Krzysztof Korotkich – prezes
Marcin Kubiak – wiceprezes
Sylwia Gut – wiceprezes
Dariusz Cichy – skarbnik
Lidia Dąbrowska – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Monika Sidor- przewodnicząca
Justyna Błach – członek komisji
Jadwiga Flis – członek komisji
Janusz Kubik – członek komisji

2. Cele statutowe Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu m. in. poprzez:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom;
2. świadczenie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej;
3. inicjowanie budowy oraz prowadzenie i zarządzanie obiektami:
a) detoksykacyjnymi,
b) readaptacyjnymi,
c) resocjalizacyjnymi,
d) hospicyjnymi,
e) opiekuńczo – wychowawczymi,
f) terapeutycznymi,
g) rehabilitacyjnymi,
h) i innymi obiektami służącym realizacji celów statutowych;
4. udzielanie wsparcia umożliwiającego wejście w samodzielne życie poprzez pomoc w adaptacji;
5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych;
6. tworzenie warunków do powstawania środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych celami Stowarzyszenia;
7. prowadzenie i finansowanie szkoleń;
8. tworzenie programów i projektów służących realizacji celów Stowarzyszenia;
9. włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności Stowarzyszenia.

Prezentacja sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Młynarskiej 4. zostało sporządzone zgodnie z ustawą rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zm. Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2010 r. a kończący się 31 grudnia 2010 roku.
2. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe spółki składa się z następujących elementów:
• bilansu.
• rachunku wyników,
• informacji dodatkowej.

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane finansowe za ubiegły rok obrotowy. Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, których częścią są również objaśnienia do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku wyników,
3. Stosowane metody i zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej kontynuujące działalność. Stowarzyszenie sporządziła rachunek wyników w układzie kalkulacyjnym W sprawozdaniu finansowym wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

3.1. Rachunek wyników
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmował wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
3.1.1. Przychody
Przychody obejmowały przychody określone statutem otrzymane w roku obrotowym oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2008 i 2009. Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za rok obrotowy zalicza się do przychodów następnego roku obrotowego a nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększy koszty przyszłych okresów.
3.1.2. Koszty
Koszty obejmowały koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty ogólnoadministracyjne i finansowe.
3.2. Bilans

3.2.1. Środki pieniężne
Środki pieniężne krajowe wykazano w wartości nominalnej.
3.2.2. Fundusz statutowy
Funduszu statutowego nie tworzono.
3.2.3. Zobowiązania
Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
3.2.4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Sochaczew, dnia 5.03.2011r.
Podpisy członków zarządu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: